Kết quả

Tên:
Tài khoản:
Ngày đăng ký: 01-01-1970
Điểm thi
Listening 0
Reading 0
Writing Chờ chấm điểm
Speaking Chờ chấm điểm
Chưa có nhận xét từ GV

Chấm điểm

1.Writing

Không có câu hỏi writing

2.Speaking

Không có câu hỏi speaking